Technology

Công nghệ của Liftera

Một biện pháp điều trị tạo khối và nâng không xâm lấn cho vùng mặt và cổ.
Nó là biện pháp LifteraTM đầu tiên sử dụng lý thuyết nguyên bản của
công nghệ điều trị khuếch tán nhiệt (TDT).